На 13 май 2012 (неделя) от 10:00 ч. ще се проведе Общото събрание (ОС) на Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”. Мястото е офисът на Сдружението – ул. Гургулят 30, ет. 1), а поканени са всички пълноправни и асоциирани членове, както и приятели на Си Ви Ес – България. Право на глас при вземането на решения по устав имат само пълноправните членове.

Предвиждаме ОС да протече при следния дневен ред:

  1. Приемане отчета на УС за дейността на Сдружението през 2011 г.
  2. Приемане годишния финансов отчет на УС за дейността на Сдружението през 2011 г.
  3. Приемане план за дейностите на Сдружението за 2012 г.
  4. Приемане бюджет на Сдружението за 2012 г.
  5. Приемане нови членове на Сдружението
  6. Избор на нови членове на УС на Сдружението
  7. Приемане на отчета за дейностите и финансовия отчет на Настоятелството на Фондация „Училище за природа” за 2011 г.
  8. Приемане на план за дейностите и бюджет на фондация „Училище за природа“ за 2012 г.
  9. Избор на нови членове на Настоятелството на Фондация „Училище за природа”
  10. Разни
Членовете, които искат да предложат някоя точка за добавяне към дневния ред, могат да направят това предварително на нашия и-мейл адрес (office@cvs-bg.org с копие до theodora.stankova@gmail.com) или на място.

Всеки, който е бил асоцииран член за период по-дълъг от една година и половина, може да кандидатства за пълноправно членство, като по този начин ще може да участва активно във взимането на решенията на ОС и така да влияе на развитието на сдружението.

Освен това бихме искали да напомним, че поради изтичане втория мандат на Теодора Станкова, председател на УС, и на Юлия Йорданова, член на УС, имаме свободни места за заемане в Управителния съвет, а така също и в Настоятелството на Фондация “Училище за природа”. Ако смятате, че сте човек, който може да допринесе с нещо за развитието на “Си Ви Ес” или на Училището за природа в с. Влахи, ще се радваме да получим Вашата кандидатура! Работата и в двете организации е свързана с много отговорности и предизвикателства, но едновременно с това е и вълнуваща и зареждаща!  Кандидатите за пълноправно членство, членство в УС или членство в настоятелството трябва да изпратят кратко мотивационно писмо на адрес office@cvs-bg.org (с копие до theodora.stankova@gmail.com ) не по-късно от 01.05.2012 г. Също така е желателно кандидатите да присъстват на ОС, за да представят кандидатурите си лично.

Документите за ОС ще бъдат на разположение на всички членове в офиса на Сдружението не по-късно от една седмица преди самото събрание.

Очакваме Ви!

Теодора Станкова,

от името на УС на “Си Ви Ес – България”

Sorry, the comment form is closed at this time.