Atanaska

 

***for English scroll down***

През изминалите седмици в Си Ви Ес-България бяхме ангажирани с няколко вълнуващи разпределения на дарения. Благодарение на щедростта на семействата на децата от Експлораториум, уникален детски образователен център, където откривателството и изобретателността се срещат (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/), беше възможно да съберем голямо количество дарения за бежанци и техните семейства.

11-704x318

На 11-ти октомври група от доброволци и стажанти на Си Ви Ес-България проведоха голяма кампания по разпределение на дарения в приемния център в Овча Купел, София. Денят беше трескав, но успешен! След като пренесохме невероятно голямо количество от дрехи, обувки, одеала, якета, играчки, игри и всичко, което можете да си представите, бяхме в готовност да започнем натоварения ден!

Докато родителите избираха от какво се нуждаят с помощта на някои от нашите доброволци, децата се забавляваха с игри на игрището заедно с останалата част от доброволците, наслаждавайки се на прекрасния слънчев есенен ден! Голяма част от хора успяха да дойдат и да изберат онова, което им харесва най-много за тях и техните семейства, подготвяйки се за студената зима. Денят беше изключително успешен и оценен от живущите в центъра, които бяха благодарни  за възможността и любезността.

Само няколко седмици след това, на 1 ноември, доброволци на Си Ви Ес-България се включиха в още една дарителска кампания, организираната от Съюза на Жените Бежанки в България.

Съюзът на Жените Бежанки в България (СЖББ) е нестопанска организация с мисия да подкрепя новопризнатите бежанци в процеса на тяхната първоначална адаптация и интеграция в България ( http://crw-bg.org/ ). СЖББ заедно с немската гражданска организация „Обувки за България” организираха голяма дарителска кампания с покана към местните НПО-та за подкрепа. Нямаше как да пропуснем!

Огромен камион, пълен с дрехи, обувки, кухненски пробори и уреди, вещи за бебета, ученически раници и спално бельо, пристигна рано сутринта. Благодарение на помощта на почти 30 доброволеца от различни организации, както и няколко човека, търсещи убежище от центровете в София, 12 тонният камион беше разтоварен и всичко беше внимателно подредено за по-малко от 3 часа. Невероятно добра работа! Прекрасен пример за това как с взаимни усилия, всичко е възможно!

**********************************************************************************************************

During the previous weeks CVS-Bulgaria has been very busy with some exciting donations distributions! Thanks to the generosity of the children’s families of Exploratorium, a unique children’s educational centre where discovery and creativity meet (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/ ), we were able to collect a huge amount donations for asylum seekers and refugees’ families.

On 11th October, a group of volunteers and interns from CVS-Bulgaria led a big distribution campaign in Ovcha Kupel reception centre in Sofia. The day was hectic but very successful! After having brought an incredible amount of things in the camp such as clothes, shoes, blankets, jackets, toys, games and everything you can think of, we were ready to start our busy day!

While parents were choosing what they needed with the help of some of our volunteers, children were enjoying some fun activities and games in the backyard together with the rest of us, taking the most of a nice sunny autumn day! A large group of people were able to come and pick and choose what they liked the most for them and their families, getting ready to face a freezing Bulgarian winter. The activity was a success and it’s been really appreciated by the residents of the centre who were very thankful for this opportunity and kindness!

Just some weeks later, on 1st November, CVS-Bulgaria volunteers have been involved in another donation campaign organised by the Council of Refugee Women in Bulgaria.

The Council of Refugee Women (CRW) is a non-profit organization with mission to assist newly recognized refugees in the process of their initial adaptation and integration in Bulgaria ( http://crw-bg.org/ ). The CRW together with a German citizen organisation called “Schuhe fur Bulgarien” organised a large donor campaign asking local NGOs for help. Indeed, we couldn’t miss it!

An enormous truck packed with clothes, shoes, kitchen utensils and appliances, baby goods, school backpacks and bed linen arrived early in the morning. Thanks to the help of almost 30 volunteers from different organisations and some asylum seekers from the centres in Sofia, the 12 tonne truck was unloaded, everything was arranged and carefully labelled in less than 3 hours! An incredible, amazing job! That was definitely an example that with a joint effort everything is possible!

 Posted by Atanaska at 16:18 Доброволчески дейности Comments Off
 

***For English scroll down***

От 29 май до 3 юни в Барселона, SCI-Catalunya беше домакин на група от 10 доброволеца от мрежата на SCI като част от проекта „Отваряне на съзнанието за премахване на бариери”, финансиран от програмата Еразъм+ на съвета на Европа. Целта на семинара бе да предостави нужните инструменти на социални работници и доброволци, които се занимават с въпросите за социалното включване в техните организации с Европа. Корин Уоабенг, доброволец на Си Ви Ес-България, присъства на обучението и сподели с нас какво е научила.

35117005226_96293e11be_o

Семинарът беше място за дискутиране относно социалното включване между европейските клонове на SCI и възможностите за създаване на стратегия за подобряване на социалното включване в нашата мрежа. Затова дейностите по проекта бяха главно концентрирани върху предоставянето на компетенции за работа с младежи в неравностойно положение и създаването на силни местни мрежи между другите организации, които работят със социално включване в партньорските страни – България, Армения, Португалия, Унгария, Италия, Македония, Чехия и Ирландия.

Това, което бих искала да споделя, е:

 1. Един проект за включване трябва да бъде „овластяващ”, предоставяйки умения за автономност. „Участващ”, така че хората, за които съществува риск от изключване, да могат да вземат участие в процеса и да бъдат активна част от включването на другите. Също така подобен проект трябва да бъде „експресивен”, защото в по-голямата част от времето, пропускаме да попитаме целевата ни група за нейните нужди. Затова трябва да създадем възможности за изразяване на идеи и нужди. И не на последно място – „образователен”, чрез предоставянето на умения, информираност и знания
 2. Една от полезните стратегии за лидерите на проекти за включване е измерването на прогреса в малки стъпки. Тоест избягвайте да бъдете твърде амбициозни. Също така очаквайте да бъдете тествани от участниците във вашия проект, в случай че не ви се доверяват. Затова трябва да бъдете постоянни. За да ги накарате да се чувстват уверени, е нужно да направите онова, за което сте обещали. За целите на менторството, трябва да постигнете баланс между предизвикателството, на което излагате участника и подкрепата, която му давате, за да избегнете ситуации на регрес в развитието.35157219385_a50b55b392_o
 3. Съществуват няколко практически инструмента за социално включване, предоставени от Еразъм+. С Ключово действие 1 можете да бъдете подпомогнати в организацията на младежки обмен, семинар, обучение и краткосрочни европейски доброволчески служби (с изключение на доброволчески лагери). С Ключово действие 2 е възможно създаването на проекти по стратегически партньорства, финансирани от Еразъм+. Европейската фондация за младежта финансира също така както международни проекти с регионални НПО, така и с пилотни проекти. Полезни ресурси могат да бъдат: „Ръководство за експерти по Еразъм+”, уеб сайта www.salto-youth.net за търсене на партньори или обучители по активности, социални уебинари.
 4. Има някои добри практики за социално включване, провеждани от социални предприятия в Барселона. По време на обучението посетихме Germina , която предоставя на младежи в неравностойно положение, възможност да подобри качеството на живот на деца, младежи и техните семейства. По време на семинара храната беше предоставена от готварската работилница на Impulsem – асоциация, подпомагаща младежи в неравностойно положение, обучавайки ги в сферата на кетъринга. Също така се срещнахме и с много организации, работещи с хора в неравностойно положение като Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious…Последната вечеря се проведе в Mescladis – социално ангажиран ресторант, който обучава хора, които се намират в риск от социално изключване, в сферата на кетъринг бизнеса за 3 месеца преди да бъдат интегрирани на пазара на труда. Семинарът завърши с „привкус” на откритие и задоволство.

Всички материали, които бяха разработени по време на обучението, ще бъдат публикувани на следния блог: www.socialinclusionsci.wordpress.com, който има за цел да сподели всичко, свързано с проекти за социално включване и информация относно работната група SCI-YUWG. По този начин ще бъде създаден наръчник за социално включване в рамките на Еразъм програмата.

***************************************************************************************************************************************

From May 29th to June 3rd, SCI-Catalunya hosted in Barcelona a group of 10 volunteers from SCI European network as part of the project ” Opening Minds to Remove Barriers ” financed under the Erasmus + program of the Council of Europe. The objective of the seminar was to give tools to workers and volunteers who deal with social inclusion issues in their organizations across Europe. Corine Wouabeng, volunteer of CVS-Bulgaria, went to this training and shared with us what she learned.35026234271_22140a751b_k

In fact, the seminar was a space to debate about social inclusion policies within the European branches of SCI and an opportunity to create a strategy to improve social inclusion in our network. The workshop was therefore mainly about giving to participants,  tools in order to work with youth with fewer opportunities and to establish strong local networks among other organizations who work for social inclusion in their countries – Bulgaria, Armenia, Portugal, Hungary, Italy, Macedonia, Czech Republic, Ireland.

What I want to spread is that:

1   An inclusive project must be ‘’Empowering’’ by giving abilities to become autonomous. It should be ‘’Participative’’ so that the persons who are in risk of exclusion can take part in the process and also be an active actor of the inclusion of the others. It has to be ‘’Expressive’’ because most of our times, we avoid ask to the target group what are their needs. So, we have to create opportunities to let them express their views, their needs. Finally, an inclusive project must be ‘’Educative’’ by providing skills, new awareness and knowledge.

2   One of the helpful strategies for leaders of inclusive projects is that he/she must measure progress in small steps. So, avoid being too much ambitious. Another is to expect to be tested by the participants of your project because they don’t trust you. That is why, you should be consistent. To make them feel confident, you have to do what you promised. For the mentoring purpose, you should make the balance between the Challenge to which you expose the excluded person and the support you provide in order to avoid the mentee remains in regression/ statis or in growth/validation.

3   There are some practical tools for social inclusion provided by Erasmus +. With the Key action I, you can be helped in the organization of youth exchange, seminars, trainings and short EVs Volunteers but not for work camps.  With Key action 2, it is possible to settle strategic partnership projects funded by Erasmus+. The European Youth Foundation also funds projects either international project with regional NGO or Pilot project.  Some means are useful for resources like ‘’The guidelines for experts on Erasmus +’’, the website: www.salto-youth.net for tools for searching partners or trainers for activities, the social webinars of European Youth Foundation.

4    There are some good practices of social inclusion lead by social entities of Barcelone. We visited Germina which provides youngsters with opportunities to improve the quality of life of children, youth and their families especially those in a vulnerable situation. Throughout the seminar, meals were provided by Impulsem‘s cooking workshop, an association that helps young people with fewer opportunities by training them in the catering business. We also have a meeting with many associations working with people with fewer opportunities like Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious… The last dinner was at Mescladis, a social entity restaurant which trains people in risk of social exclusion in catering business for 3 months before being integrated into the labor market. The seminar ended on a note of discovery and satisfaction.

35026234031_9bb1348613_o

All the materials elaborated during the training will be published on the following blog: www.socialinclusionsci.wordpress.com dedicated to share experiences about social inclusion projects and information about the SCI- Youth Working Group (SCI-YUWG) hosted by Utilapu Halozat (SCI- Hungary). It will be a toolkit for social inclusion in Erasmus Program and a place to learn about social inclusion tools.

 

 Posted by Atanaska at 18:21 Доброволчески дейности Comments Off
 

Предлагаме ви едно събитие на нашите партньори от Форум КЛЮЧ, което ще ви обогати и вдъхнови едновременно. Събитието ще търси изграждането на общности и намирането на спойката между хората! За пръв път на сцената на Форума ще имате възможност да видите и чуете мнения, идеи и вдъхновяващи истории от хора, които носят в себе си ценностите на Западното общество. КЛЮЧарите ще бъдат от Берн, Цюрих и Копенхаген, както и един представител от България.

15873197_1211184332323147_2866594226069791967_n

Ще бъдат обсъдени следните теми:

 • създаване и устойчивост на общности
 • социално предприемачество
 • околна среда
 • активно гражданство

Необходима е предварителна регистрация за участие!

Кога и къде: 14.10.2017 г. в 11.00 ч.

Интер Експо Център, София (Адрес: булевард Цариградско шосе 147, 1784 София, България)

Повече информация за самото събитие, можете да намерите ТУК

Ще се видим там!

 

 Posted by Atanaska at 15:28 Доброволчески дейности Comments Off
 

Чухте ли вече за Месеца на бежанците? Ако не сте, то тук ще намерите повече информация за събитията.

Месецът на бежанците представлява поредица от събития, които са организирани от редица НПО организации и Представителството на Европейската Комисия в България, които ще се случат в A hub (ул. Христо Белчев 3) между 11-ти и 31-ви октомври. По време на целия месец октомври, пространството ще бъде украсено със снимки по проекти на Световната банка, Каритас, Красивите лица на Сирия и Съвета на жените бежанки.

Програмата ще включва вълнуваща междукултурна вечер с храна, музика и други изненади; сесия по дизайн мислене с цел решаване на предизвикателства в сферата на работа с бежанци; хекатон; прожекция на филм и др., както и коктейл за закриването, на което ще се радваме ако можете да присъствате. Поканени са всички, които искат да научат повече за бежанците, да се запознаят с тях и техните култури, както и да помогнат за създаването на социални иновации за тяхната интеграция. Ето и програмата на събитията:

Facebook cover

11 октомври (сряда) 18:30 – 21:30
Междукултурна вечер: Сирия, Ирак, Афганистан
Насладете се на типична храна, музика и танци от страните на бежанците и се запознайте с тях по време на “speed meeting” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1121234568016658

12 октомври (четвъртък) 18:30 – 20:30
Арт работилница за жени и деца
Работилница за майки и деца, на която можете да споделите креативни крафт техники и истории (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1937257976526051

17 октомври (вторник) 15:30 – 17:30
Дизайн мислене и иновации
Сесия за дизайн мислене, водена от Innovation Starter Box, на която бежанци и представители на НПО сектора ще се запознаят с методологията и ще дефинират основните проблеми пред бежанците (С предварително записване)
https://web.facebook.com/events/496550714042841

21 – 22 октомври (събота и неделя) 9:00 – 19:00
Хакатон за дигитални номади
Хакатон, на който са поканени програмисти, предприемачи, дизайнери и социални иноватори, които ще трябва да измислят технологични решения на предизвикателствата пред бежанците (С предварително записване)
https://www.facebook.com/events/1523611521019484

26 октомври (четвъртък) 18:30 – 21:00
Прожекция на филм
Прожекция на филма “Дамаск с любов” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1960744964208040

28 октомври (събота) 19:00 – 22:00
Ориенталски танци от жени за жени
Концерт/хафла на групи за ориенталски танци с музика и рисуване с къна, достъпен само за жени (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/672671619597040/

31 октомври (вторник) 18:30 – 21:00
Коктейл
Закриване на месеца на бежанците и представяне на късометражни филми и изложбите, с които е украсено пространството през месеца (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1959602907623594

Program in Arabic

Program in Farsi

Очакваме ви!

 Posted by Atanaska at 14:48 Доброволчески дейности Comments Off
 

Иска ли ви се да научите повече за собствените си компетенции? А за това как бихте могли да ги използвате, за да намерите своето място на пазара на труда? И как чрез уменията си да бъдете в полза на обществото?

lalalala

Младежкият обмен „Заедно можем по-добре” ще събере 24 младежи и ще адресира темата за безработицата и придобиването на специални умения в пазара на труда и социалното включване чрез неформалното образование. Проектът ще продължи от 30 октомври до 10 ноември като участниците ще имат възможността да дискутират и обменят мнения върху теми като:
• Какво е социално включване? Въведение в социалното включване
• Защо хората дискриминират? Въведение в социалната дискриминация
• Assertive communication
• Процеса на разрешаване на конфликти

В допълнение ще бъдат разгледани следните теми:

• Себепознанието. Каква/какъв бих искал/а да бъда? Каква професия ми харесва/е подходяща за мен?
• Фокусиране върху личните способности
• Писане на CV. Дискусия
• Писане на писмо за кандидатстване за работа. Представяне на мотивация за позиция
• Подготовка за интервю и процедура търсене на работа
• Какви са правата ми? Дискусия върху правата на служителите

Участниците в обмена ще имат възможността да се срещнат с хора, работещи в планината и да се насладят на прекрасна разходка сред природата с опитни водачи. Проектът ще приключи с публично събитие, което ще бъде организирано в Оропос – град в региона на Атина, където младите хора нямат възможност да дискутират в рамките на програмата Еразъм +. Участниците ще организират представяне на резултатите от младежкия обмен заедно с интерактивно представяне на възможностите за мобилност за млади хора посредством програмата Еразъм+.

Програма, настаняване и храна
Програмата до голяма степен зависи от приноса на участниците. Сесиите ще се състоят сутрин и следобед, но ще бъдат предвидени също така и вечерни дейности.
Рамките на програмата ще бъдат представени по време на въвеждащата сесия през първия ден на обмена, но участниците се очаква да допринесат със собствени идеи, умения, въпроси, предложения, игри, филми ит.н.

shutterstock_611693912_PARNITHA_DEER-300x188

Мястото на обмена и настаняване ще бъдат в хижа в планината близо Атина (http://www.mpafi.gr/en). Храната ще бъде вегетарианска и приготвена от готвачите на хижа.

Изисквания към участниците
Всяка от партньорските организации ще участва с 4 участници, плюс един лидер на групата. Предишен опит в международни проекти (обмени, семинари, лагери…) е плюс, но не е задължителен.
Участниците трябва да:
• Проявяват интерес към темите
• Бъдат готови да живеят в планината в международна група за 12 дни без достъп до интернет
• Бъдат мотивирани да участват активно и да допринесат към обмена
• Бъдат на възраст между 18 и 25 (лидерът на групата е желателно да бъде до 30 годишна възраст)

Практически условия:

• По време на проекта участниците ще бъдат застраховани с SCI застраховка. Застраховката е допълнение на Европейската здравна карта.
• Храната и настаняването се осигуряват от домакина
• Разходите по пътуването (препоръчително е природо-съобразното пътуване) се покриват от програмата Еразъм +
• Разходите по пътуването ще бъдат възстановени след като ВСИЧКИ ОРИГИНАЛНИ билети бъдат получени
• На мястото на обмена няма достъп до интернет

Ако бихте желали да вземете участие в младежкия обмен, моля попълнете формуляр за кандидатстване и го изпратете до Атанаска на communication@cvs-bg.org.

 Успех!

 Posted by Atanaska at 09:52 Доброволчески дейности Comments Off
 

Какъв по-добър начин да избягаш от заседналостта и студената променливост на есента, от това да се заемеш с личностното си развитие в топла южна страна? Предлагаме ти младежки обмен, който е фокусиран върху възможностите за развитие пред младите хора и ролята им в разрешаването на социални проблеми

Огледай се!
Capture

Какво е „Огледай се“?

„Огледай се“ е младежки обмен създаден посредством програмата Еразъм +. Той ще събере 25 младежи от 4 различни страни: Испания, Италия, Германия и България.

Целта на обмена е да мотивира младите хора, стимулирайки тяхната инициативност да разрешават най-значимите социални проблеми. По време на обмена, участниците ще имат възможността да повишат своите предприемачески способности и да развият някои компетенции, които ще им помогнат да разберат по-добре реалността, в която живеят, да разпознаят социални проблеми и да са източници на благодаприятна за цялото общество промяна.

Кога?

Датите на обмена са от 04/11/2017 до 10/11/2017

Къде?

Дейностите ще бъдат осъществени в красивия регион на средиземноморския град Морайра в Испания. Настаняването ще бъде в младежкия хостел “La Marina”, на по-малко от 300 метра от плажа (https://reaj.com/albergues/juvenil-la-marina/).

lamarina10lamarina12

 

 

 

 

 

Кой може да кандидатства?

Търсят се млади хора (18-30 годишни), които имат силна мотивация да развият себе си и да играят важна част в обществото. За да бъдете един от участниците, трябва да попълните формата за кандидатстване, която ще ни помогне в избора на участници. Изикване за участниците е поне начално ниво на английски. Лидерът на групата трябва да владее англйски отлично. Перфектният кандидат трябва да проявява интерес към предприемаческата култура и желание да разрешава съществуващи социални проблеми. За да участвате трябва задължително да попълните формата за кандидатсване.

Какво се покрива?

Настаняването, храната и работните материали се осигуряват от организаторите. Разходите по пътуване до мястото на обмена ще бъдат възстановени максимум до сумата, индикирана в калкулатора за разстояние, осигурен от ЕК ( Германия – 275 евро; Италия – 275 евро; България – 360 евро; Испания – 180 евро)

Ако проявяваш интерес към участие, моля попълни формата за кандидатстване и я изпрати до 25 септември на Атанаска до communication@cvs-bg.org!

 

 

1
Е
то го и поредното ни предложение за младежки обмен, този път то идва от съседна Сърбия. Проектът ще събере 30 млади човека от Гърция, Македония, Косово, Сърбия, България и Германия. След като по време на младежкия обмен Balkan Myth Busters през март в Косово, участниците разбиха някои народни митове, които влияят върху настоящето, домакините в Търстеник са готови да погледнат към бъдещето! Участниците ще създават бъдещи митове от настоящи истории и ще бъдат насърчени да използват музика, рисуване, комикси, видео, фотография и storytelling, така че след това техните творения да бъдат разпространени по мрежите за комуникация и по време на бъдещи младежки дейности.

По време на младежкия обмен, участниците ще:

 •       Разсъждават над идентичността си и резултатите от предишния обмен в Косово
 •       Навлязат в ролята и въздействието на митовете над тяхната идентичност – чрез култура, изкуство, медии
 •       Използват метода backcasting
 •       Създадат бъдещи митове от миналото (истории, комикс, фотографии, видео)
 •       Споделят създаденото творчество с блога на проекта – https://mythingpoint.wordpress.com/
 •       Посетят религиозни паметници и средновековни места близо до Търстеник, за да проучат традициите на мястото
 •       Посетят природно и културно наследство близо до Търстеник
 •       Участват в приключения, организирани в местния адреналин парк
 •       Имат възможността да се насладят на местна храна, продукти, обичаи и традиции

untitled

Този младежки обмен е част от проекта Балкански разбивачи на митове (Balkans Myth Busters), подпомогнат от Еразъм + и включващ поредица от международни младежки събития. През ноември 2016 беше проведен семинар върху народните митове, а младежки дейности бяха реализирани в Таванкут (Сърбия), докато през март 2017, беше организиран друг младежки обмен във Велика Хоца (Косово), съвместно с GAIA Kosovo. Тогава бяха събрани истории от местната общност, които могат да бъдат прочетени тук:

https://gaiakosovo.wordpress.com/2017/03/26/balkan-myth-busters-getting-active/

https://gaiakosovo.wordpress.com/balkan-myth-busters/

Програма, настаняване и храна

Програмата ще бъде разнообразна, интензивна и много зависеща от участниците. Ще бъдат провеждани сесии сутрин и следобед, но също така и вечер. Програмата ще бъде структурирана от лидерите на групите, но от участниците също се очаква да допринесат със своите идеи, умения, въпроси, предложения, игри, филми и др.

Участниците ще бъдат настанени в къщи в планината близо до града. Храната ще бъде приготвена от местни активисти, които ще разкрият огромния си талант в приготвянето на вегетариански и веган ястия. По този начин храната ще бъде традиционна, местна, сезонна и вегетарианска. Селцето е традиционно богато на вино производство и отглеждане на лозя и участниците ще имат възможността да научат повече за старите традиции и опитат едни от най-добрите вина в Търстник.

12

Местоположение:

Търстеник е градче в централна Сърбия, с обсег и история, представени от археологически обекти, датиращи от 6000 година преди Христа. Съществуват много религиозни паметници от средновековието, както и от съвремието. Младите хора в града се опитват както да опазят местните традиции и обичаи, така и да разнообразят ежедневието на младежта, организирайки съвременни събития – фестивал на екстремните спортове. Чрез присъствието на международни участници, ще бъде създадена мултикултурна атмосфера.

2

Условия за участие:

 •        4 участника и 1 лидер
 •        Интерес към тематиката на обмена и желание да се подготвят преди младежкия обмен
 •        Желание за устойчив начин на живот в международна общност, заобиколна от пририда и хълмове в рамките на 10 дни
 •        Готовност за активно участие и принос
 •        Възраст между 18 и 30 ( може да бъде направено и изключение за хора под 18 години и лидерите над 30) 

Практическа информация:

 •        Настаняването и храната ще бъдат покрити от проекта
 •        Пътните разходи (само тези, които са природно съобразни) ще бъдат изплатени след като ВСИЧКИ ОРИГИНАЛИ на билетите бъдат представени
 •        Интернет връзка няма да бъде осигурена, освен в спешни случаи (в случай, че се нуждаете от интернет връзка, за да напишете дипломната си работа или за ползването на Фейсбук, такава няма да ви бъде гарантирана)

Тук можете да намерите пълната информация за младежкия обмен. Ако проявявате интерес към участие, моля попълнете формата за кандидатстване и я изпратете до 21 август на Атанаска до communication@cvs-bg.org!

Успех! :)

 

 

opendoors_YE

(for English scroll down)

Искате ли да научите как се прави видео? Или да използвате креативността си в мултикултурна среда, работейки с други млади хора? А защо не и да прекарате 9 вдъхновяващи дни сред красива природа?

Младежкият обмен „Промяна за медиите – Медии за промяна” ще събере 25 участника от България, Италия, Испания, Сърбия, Унгария(4+1 – 4-ма участника между 18-25 годишни и един опитен възрастен лидер) за 9 дни, през които всички заедно ще развиете своите умения и компетенции, за да може гласът ви да бъде чут чрез медиите.

Не се колебайте да кандидатствате:

 • Ако се интересувате от темата за миграцията или самите вие имате подобен произход
 • Ако се интересувате от правене на видео и снимки
 • Ако имате послание към света
 • Ако искате да работите с 24 други участника в креативна среда
 • Ако искате да прекарате 9 невероятни дни в красив унгарски град

Младежкият обмен цели да популяризира креативността, разрешаването на проблеми и взимането на решения, създавайки вдъхновяващо пространство за участниците за споделяне на техните идеи и гледни точки. Проектът ще подпомогне участниците в адресирането на социални въпроси чрез по-критичното им наблюдение.

Тук може да научите повече за предишните дейности на проекта: https://vimeo.com/opendoorshungary

Разходите за път, настаняване и храна се покриват от проекта Open Doors на организацията-домакин Utilapu Halozat-SCI Hungary (www.utilapu.huhttps://www.facebook.com/utilapu/)

Кандидатстването става до 19 юли с попълнена форма за кандидатстване, изпратена до Атанаска на адрес communication@cvs-bg.org

Успех :)

**************************************************************************************************************************************

Would you like to learn how to make a video? To be creative in a multi-cultural environment, working with other young people? As well as spend 9 days surrounded by a beautiful nature?

The Youth Exchange “A CHANGE FOR MEDIA- MEDIA FOR A CHANGE” will bring together 25 participants from Bulgaria, Italy, Hungary, Serbia, Spain ( 4+1: 4 participants aged between 18-25 years, and 1 experienced adult group leader) for 9 days in which they will develop skills and gain competences to make their voice heard by  the tools of media.

Don’t hesitate to apply if:

 • you are interested in the topic of migration or you have a migrant background yourself
 • you are interested in making videos and photos
 • you have a message for the world
 • you want to work together with 24 other people in a creative environment
 • you want to spend an amazing week in a beautiful Hungarian town

The YE will promote creativity, problem solving and decision making of the participants creating an inspiring space for them to share their ideas and views. The project will empower the participants to address social issues observing them with a more critical eye, giving counter-narratives about these.

If you want to see what happened in the previous year, visit our VIMEO channel: https://vimeo.com/ opendoorshungary

Travelling, accommodation and food will be organized by the Open Door project of the host organization Utilapu Halozat-SCI Hungary (www.utilapu.huhttps://www.facebook.com/utilapu/)

You can apply until 19th July, sending a filled-in application form to Atanaska at communication@cvs-bg.org

Good luck :)

 

Ilora

Nowadays creativity is one of the most required skill on the labour market, it is useful  and  needed  in  many  areas  of  job  positions  and  areas  like  project management,  risk  management,  planning  future  and  career,  team  work,  work under the stressful situation, critical thinking…

Formal education very often forgets about development of creativity potential, even if it is so important. That is why even if creativity is a natural skill which just needs to be find and develop, very often is notice like a talent or rare skill. It is important to increase  knowledge  about  creativity  as  a  natural  skill  and show the ways how it can be developed and used at the labour market, especially in an intercultural environment. That is why, thanks to this youth exchange we would like:

 • To show that creativity potential is natural competence and can be develop as a natural human skill,  increasing the belief of each participant in own creativity potential and its power.
 • To  learn  how  to  use  creativity  potential  at  the  labor  market,  focused  in intercultural environments.
 • To  learn  how  to  use  tools  of  creativity  at  labor  areas  like  critical  thinking process and collaborative problem solving process.
 • To  provide  an  individual  and  group  learning  experience  through  a  practical process  and  experimentation,  enabling  participants  to  reflect  on  their  learning process and learn more about Youthpass.
 • To provide a broad introduction to Erasmus + in the part of youth

More about the organizers:

10514545_1461472874102319_5712028110988786558_n

 Somos La Otra was founded for a group of people with a long experience working in youth and social issues as a  platform  of  project  development.  With  the  aim  of  supporting  the needs  of  young people, we  work  promoting and implementing local development projects in the Region of Granada through:

 • Designing and developing social, cultural and sporting activities which lead to the development space for young people who identify with them.
 • Promoting  interaction  between  young  people  of  different  cultures,  social realities  and  beliefs  so  as  to  lead  to  a  deepening  of  miscegenation  and integration.
 • Creating  networks  between  different  collectives  and  public  and  private institutions, fostering cooperative relationships.
 • Stimulating a free exchange of views on various topics of interest.

Who will participate in this Youth Exchange?

The participants will be coming from Bulgaria, Hungary, Portugal (each one of them represented by 6 people), as well as from Spain – by 8. The  youth  exchange  is  open  for  young  people  18-30  (one  of  the  participants could be 17). Be aware that this activity will be in English. Participants are expected to be part of the full duration of the youth exchange.

TRAVEL

Please have a look on our Maximum Travel Budget chart. Remember, to your total budget you need to add your local transportation (getting to an airport and so  on).  Take  into  account  you  will  spend  around  5€  for  transports  between Granada and ?llora. Also keep in mind, if your total budget ends over of this budget below, we are not able reimburse you the extra cost.

Country

Budget for participant

Bulgaria

270€

Hungary

270€

Portugal

170€

 More details about the youth exchange you can find here!

In order to apply please fill-in this application form till 22st June and send it to Atanaska at communication@cvs-bg.org!

Good luck!

 

Все още ли търсиш своята ЕДС? Мечтаеш за швейцарските Алпи, интересуваш се от природосъобразен начин на живот и желаеш да станеш част от изграждането на общност? Или пък виждаш живота си като живот на артист? Ето как би можеш да сбъднеш мечтите си и да получиш незабравим опит!

Център на Единството Швайбеналп, Швейцария

Търсят се двама доброволци за по 7 месеца в периода 1 август 2017-28 септември 2018 на възраст между 18 и 30 години.

index

Комфортно сгушен между Алпите на район Бернски Оберланд, Центърът на единството Швайбеналп се оглежда в тюркоазените води на езерото Бриенц. Дейността на общността е свързана с ръководенето на семинари, както и работата по алпийските пермакултура градини. Като част от Глобалната мрежа за Екоселищата, центърът е един от зараждащите се модели на холистична културна трансформация и повече от 30 години допринася за развитието на интегрална култура на живот и универсална духовност.

Доброволците ще имат възможността да станат част от общността и да допринесат за изграждането й. Работата в различните сфери (пермакултура, билки, семена, пчеларство, домакинска работа, кухня, поддръжка) изисква откритост с другите хора, както и умения за комуникация, чувство за хумор, независимост и самоотговорност.

 Настаняване: Доброволците ще поделят стая (както и баня) с други краткосрочни и дългосрочни доброволци в главната сграда на центъра. Ще им бъдат предоставени стаите за общо ползване – малка всекидневна, библиотека, стая за медитация и т.н) Доброволците ще имат възможността да се хранят и готвят с общността (вегетарианска, веган и отчасти аюрведична кухня).

 Условия: Изисква се мотивация и желание за работа и живот в  отдалечено екологична, духовна и отворена за всички възрасти и култури общност. Повече информация за центъра, можете да намерите тук: (http://www.schweibenalp.ch/en/vision-2 ).

Ecole d’Humanitе, Швейцария

Търси се 1 доброволец за 11 месеца (17 август 2017-30 юни 2018) на възраст между 18 и 30 години

ецоле

Ecole d’Humanitе е прогресивен международен пансион в сърцето на Швейцарските Алпи, което насърчава откриването и развиването на индивидуални таланти в атмосфера, насърчаваща свободата на личността, иновативността и толерантността. 120 ученика и 50 учителя от повече от 20 различни страни живеят заедно в едно динамично общество, изпълнено с академични, артистични, практични, атлетични и социални възможности.

На ЕДС доброволецът се предлага позицията на “Artist in Residence”, като по този начин му бъде предоставен шансът да работи като артист в училището и да стане част от живота на общността . Училището разполага с добре развита инфраструктура , така че доброволецът ще може да се изяви в следните области:

 • Като артист – метално и дървено студио, сцена, репетиционни, графично студио
 • Педагогически – провеждането на следобедни занимания, в зависимост от талантите на доброволеца
 • Изграждане на мрежа  с предишни ученици, които биха искали да се включат в някои от проектите на училището
 • Комуникационно – дейности, свързани с връзката с обществото
 • Ръчна работа – градинска, гружа за домашните любимци и домакинска работа
 • Междукултурно измерение – всекидневната комуникация с членовете на общността, които са от 20 различни страни допринася за изграждането на междукултурната връзка

Условия на живот:

Двойни стаи, които са семпло, но целенасочено оборудвани.  Учители, ученици и доброволци се хранят заедно в обща зала за хранене и споделят задълженията по почистване.

 Условия за кандидатсване:

Мотивация за живот и работа в отдалечено населено място, състоящо се от учители, международни ученици и други доброволци. Пушенето и приемът на алкохол не са позволени в присъствието на ученици.

Повече информация и за двете предложения можете да намерите тук: Call for EVS in Switzerland 2017-18_August. За кандидатстване е необходимо да изпратите автобиография и мотивационно писмо на английски език до Наталия Живкова на longterm@cvs-bg.org до 18 юни! В случай, че бихте искали да кандидатствате и по двете ЕДС, моля изпратете две отделни мотивационни писма!

Успех :)

 Posted by Atanaska at 12:42 ЕДС новини Comments Off