Права на човека от А до Я

 

Темата за правата на човека е на фокус в много дебати, но често е обвита в прекален академизъм, което я отдалечава от ежедневието на обикновения човек, още повече от темите, които вълнуват младежите, докато всъщност нарушаването на правата в много европейски държави продължава всекидневно. Друг, свързан с човешките права феномен, който за съжаление все по-често се наблюдава в съвременния свят, е принудителната миграция. Именно непознаването на темата за принудителната миграция и неправилната и експлоатация прави изключително важно нейното детайлно разглеждане и обвързване с темата за правата на човека и тяхното нарушаване.

Сдружение Си Ви Ес – България посвети този проект на темите за човешки права, бежанците и мигрантите и го изпълни в продължение на 9 месеца (от 1 август 2018 до 30 април 2019). Той има за цел от една страна да предостави основна информация по темите, а от друга – да развие ключови умения и компетенции, които участниците и парньорите да приложат в конкретната си работа с младежи (и в неравностойно положиние) и ангажирането и овластяване им. Основният елемент за постигане на целта бе провеждане на обучение “Права на човека от А до Я”, което се проведе от 1 до 7 ноември 2018 г. и събра 34 участници от 12 страни – Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Португалия, Словения и Унгария в базата на Българския червен кръст в с. Долни Лозен.

Обучението беше органзирано в две направления – теоретично запознаване с тематиката ( правата на човека в контекста на темата за бежанците и мигрантите) и изграждане на практически умения в участниците с цел затвърждаване на наученото и прилагането им в ежедневната работа с младежи.

Конкретните цели на проекта са подредени в следните основни теми:

  • Права на човека: Повишаване информираността относно основни концепции и термини по темата за правата на човека. Осъзнаване на историческото развитие на концепцията за правата на човека и състоянието им в съвремието. Задълбочаване познанията относно механизмите за опазване на правата на човека
  • Принудителна миграция и бежанци: Увеличаване на познанията на участниците по темата за принудителната миграция в Европа и света
  • Роля на неправителствения сектор: Осъзнаване важността на ролята на НПО и гражданското общество в защитата и опазването на правата на човека и в частност на бежанците и мигрантите
  • Увеличаване на медийна грамотност: Овластяване на участниците за предприемане на конкретни стъпки за борба срещу езика на омразата
  • Практическа работа: Оказване на подкрепа и напътствия за организирането на работилници по темата за правата на човека и принудителната миграция. Разглеждане на инструменти за ефективно обучение на младите хора по горепосочените теми и превенция на радикализацията.
    Тези подцели се постигат чрез използване методите, които са съчетание от формално и неформално учене и целят както създаването на безопасна, креативна и вдъхновяваща среда за учене по време на обучението, така и ще насърчи стремежа на участниците за развитие и учене и след приключването на проекта. От една страна обучението спомогна подобряване на компетенциите на участниците за достигане до маргинализирани групи, борба с радикализацията и промотиране на общо-европейски ценности като уважение към културното многообразие и правата на човека, повиши чувствителността на младите хора по отношение на въпросите свързани с мигранти, бежанци и търсещи убежище и доведе до предпоставки за засилване на междукултурния диалог. От друга страна то доведе за подобряване компетенциите на доброволците, младежките работници и младежките лидери в областта на човешките права и по този начин ще допринесе за тяхното кариерно развитие в сферата на популяризирането на активното гражданство, защитата на правата на човека и повишаване на осъзнатостта на обществото. Резултатите от проекта можете да видите в нашия онлайн Дневник, който ще може да бъде използван от партньорските организации като платформа за съвместни бъдещи инициативи.

Покана към участници за обучение “Човешки права от А до Я”

Статия обучение “Човешки права от А до Я”

Онлайн Дневник на обучение “Човешки права от А до Я”

Събитие “Жива Библиотека: Хора от А до Я”

Писма от участниците след края на обучение “Човешки права от А до Я”