***for English scroll down***

През изминалите седмици в Си Ви Ес-България бяхме ангажирани с няколко вълнуващи разпределения на дарения. Благодарение на щедростта на семействата на децата от Експлораториум, уникален детски образователен център, където откривателството и изобретателността се срещат (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/), беше възможно да съберем голямо количество дарения за бежанци и техните семейства.

11-704x318

На 11-ти октомври група от доброволци и стажанти на Си Ви Ес-България проведоха голяма кампания по разпределение на дарения в приемния център в Овча Купел, София. Денят беше трескав, но успешен! След като пренесохме невероятно голямо количество от дрехи, обувки, одеала, якета, играчки, игри и всичко, което можете да си представите, бяхме в готовност да започнем натоварения ден!

Докато родителите избираха от какво се нуждаят с помощта на някои от нашите доброволци, децата се забавляваха с игри на игрището заедно с останалата част от доброволците, наслаждавайки се на прекрасния слънчев есенен ден! Голяма част от хора успяха да дойдат и да изберат онова, което им харесва най-много за тях и техните семейства, подготвяйки се за студената зима. Денят беше изключително успешен и оценен от живущите в центъра, които бяха благодарни  за възможността и любезността.

Само няколко седмици след това, на 1 ноември, доброволци на Си Ви Ес-България се включиха в още една дарителска кампания, организираната от Съюза на Жените Бежанки в България.

Съюзът на Жените Бежанки в България (СЖББ) е нестопанска организация с мисия да подкрепя новопризнатите бежанци в процеса на тяхната първоначална адаптация и интеграция в България ( http://crw-bg.org/ ). СЖББ заедно с немската гражданска организация „Обувки за България” организираха голяма дарителска кампания с покана към местните НПО-та за подкрепа. Нямаше как да пропуснем!

Огромен камион, пълен с дрехи, обувки, кухненски пробори и уреди, вещи за бебета, ученически раници и спално бельо, пристигна рано сутринта. Благодарение на помощта на почти 30 доброволеца от различни организации, както и няколко човека, търсещи убежище от центровете в София, 12 тонният камион беше разтоварен и всичко беше внимателно подредено за по-малко от 3 часа. Невероятно добра работа! Прекрасен пример за това как с взаимни усилия, всичко е възможно!

**********************************************************************************************************

During the previous weeks CVS-Bulgaria has been very busy with some exciting donations distributions! Thanks to the generosity of the children’s families of Exploratorium, a unique children’s educational centre where discovery and creativity meet (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/ ), we were able to collect a huge amount donations for asylum seekers and refugees’ families.

On 11th October, a group of volunteers and interns from CVS-Bulgaria led a big distribution campaign in Ovcha Kupel reception centre in Sofia. The day was hectic but very successful! After having brought an incredible amount of things in the camp such as clothes, shoes, blankets, jackets, toys, games and everything you can think of, we were ready to start our busy day!

While parents were choosing what they needed with the help of some of our volunteers, children were enjoying some fun activities and games in the backyard together with the rest of us, taking the most of a nice sunny autumn day! A large group of people were able to come and pick and choose what they liked the most for them and their families, getting ready to face a freezing Bulgarian winter. The activity was a success and it’s been really appreciated by the residents of the centre who were very thankful for this opportunity and kindness!

Just some weeks later, on 1st November, CVS-Bulgaria volunteers have been involved in another donation campaign organised by the Council of Refugee Women in Bulgaria.

The Council of Refugee Women (CRW) is a non-profit organization with mission to assist newly recognized refugees in the process of their initial adaptation and integration in Bulgaria ( http://crw-bg.org/ ). The CRW together with a German citizen organisation called “Schuhe fur Bulgarien” organised a large donor campaign asking local NGOs for help. Indeed, we couldn’t miss it!

An enormous truck packed with clothes, shoes, kitchen utensils and appliances, baby goods, school backpacks and bed linen arrived early in the morning. Thanks to the help of almost 30 volunteers from different organisations and some asylum seekers from the centres in Sofia, the 12 tonne truck was unloaded, everything was arranged and carefully labelled in less than 3 hours! An incredible, amazing job! That was definitely an example that with a joint effort everything is possible!

 Posted by Atanaska at 16:18 Доброволчески дейности Comments Off
 

***For English scroll down***

От 29 май до 3 юни в Барселона, SCI-Catalunya беше домакин на група от 10 доброволеца от мрежата на SCI като част от проекта „Отваряне на съзнанието за премахване на бариери”, финансиран от програмата Еразъм+ на съвета на Европа. Целта на семинара бе да предостави нужните инструменти на социални работници и доброволци, които се занимават с въпросите за социалното включване в техните организации с Европа. Корин Уоабенг, доброволец на Си Ви Ес-България, присъства на обучението и сподели с нас какво е научила.

35117005226_96293e11be_o

Семинарът беше място за дискутиране относно социалното включване между европейските клонове на SCI и възможностите за създаване на стратегия за подобряване на социалното включване в нашата мрежа. Затова дейностите по проекта бяха главно концентрирани върху предоставянето на компетенции за работа с младежи в неравностойно положение и създаването на силни местни мрежи между другите организации, които работят със социално включване в партньорските страни – България, Армения, Португалия, Унгария, Италия, Македония, Чехия и Ирландия.

Това, което бих искала да споделя, е:

 1. Един проект за включване трябва да бъде „овластяващ”, предоставяйки умения за автономност. „Участващ”, така че хората, за които съществува риск от изключване, да могат да вземат участие в процеса и да бъдат активна част от включването на другите. Също така подобен проект трябва да бъде „експресивен”, защото в по-голямата част от времето, пропускаме да попитаме целевата ни група за нейните нужди. Затова трябва да създадем възможности за изразяване на идеи и нужди. И не на последно място – „образователен”, чрез предоставянето на умения, информираност и знания
 2. Една от полезните стратегии за лидерите на проекти за включване е измерването на прогреса в малки стъпки. Тоест избягвайте да бъдете твърде амбициозни. Също така очаквайте да бъдете тествани от участниците във вашия проект, в случай че не ви се доверяват. Затова трябва да бъдете постоянни. За да ги накарате да се чувстват уверени, е нужно да направите онова, за което сте обещали. За целите на менторството, трябва да постигнете баланс между предизвикателството, на което излагате участника и подкрепата, която му давате, за да избегнете ситуации на регрес в развитието.35157219385_a50b55b392_o
 3. Съществуват няколко практически инструмента за социално включване, предоставени от Еразъм+. С Ключово действие 1 можете да бъдете подпомогнати в организацията на младежки обмен, семинар, обучение и краткосрочни европейски доброволчески служби (с изключение на доброволчески лагери). С Ключово действие 2 е възможно създаването на проекти по стратегически партньорства, финансирани от Еразъм+. Европейската фондация за младежта финансира също така както международни проекти с регионални НПО, така и с пилотни проекти. Полезни ресурси могат да бъдат: „Ръководство за експерти по Еразъм+”, уеб сайта www.salto-youth.net за търсене на партньори или обучители по активности, социални уебинари.
 4. Има някои добри практики за социално включване, провеждани от социални предприятия в Барселона. По време на обучението посетихме Germina , която предоставя на младежи в неравностойно положение, възможност да подобри качеството на живот на деца, младежи и техните семейства. По време на семинара храната беше предоставена от готварската работилница на Impulsem – асоциация, подпомагаща младежи в неравностойно положение, обучавайки ги в сферата на кетъринга. Също така се срещнахме и с много организации, работещи с хора в неравностойно положение като Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious…Последната вечеря се проведе в Mescladis – социално ангажиран ресторант, който обучава хора, които се намират в риск от социално изключване, в сферата на кетъринг бизнеса за 3 месеца преди да бъдат интегрирани на пазара на труда. Семинарът завърши с „привкус” на откритие и задоволство.

Всички материали, които бяха разработени по време на обучението, ще бъдат публикувани на следния блог: www.socialinclusionsci.wordpress.com, който има за цел да сподели всичко, свързано с проекти за социално включване и информация относно работната група SCI-YUWG. По този начин ще бъде създаден наръчник за социално включване в рамките на Еразъм програмата.

***************************************************************************************************************************************

From May 29th to June 3rd, SCI-Catalunya hosted in Barcelona a group of 10 volunteers from SCI European network as part of the project ” Opening Minds to Remove Barriers ” financed under the Erasmus + program of the Council of Europe. The objective of the seminar was to give tools to workers and volunteers who deal with social inclusion issues in their organizations across Europe. Corine Wouabeng, volunteer of CVS-Bulgaria, went to this training and shared with us what she learned.35026234271_22140a751b_k

In fact, the seminar was a space to debate about social inclusion policies within the European branches of SCI and an opportunity to create a strategy to improve social inclusion in our network. The workshop was therefore mainly about giving to participants,  tools in order to work with youth with fewer opportunities and to establish strong local networks among other organizations who work for social inclusion in their countries – Bulgaria, Armenia, Portugal, Hungary, Italy, Macedonia, Czech Republic, Ireland.

What I want to spread is that:

1   An inclusive project must be ‘’Empowering’’ by giving abilities to become autonomous. It should be ‘’Participative’’ so that the persons who are in risk of exclusion can take part in the process and also be an active actor of the inclusion of the others. It has to be ‘’Expressive’’ because most of our times, we avoid ask to the target group what are their needs. So, we have to create opportunities to let them express their views, their needs. Finally, an inclusive project must be ‘’Educative’’ by providing skills, new awareness and knowledge.

2   One of the helpful strategies for leaders of inclusive projects is that he/she must measure progress in small steps. So, avoid being too much ambitious. Another is to expect to be tested by the participants of your project because they don’t trust you. That is why, you should be consistent. To make them feel confident, you have to do what you promised. For the mentoring purpose, you should make the balance between the Challenge to which you expose the excluded person and the support you provide in order to avoid the mentee remains in regression/ statis or in growth/validation.

3   There are some practical tools for social inclusion provided by Erasmus +. With the Key action I, you can be helped in the organization of youth exchange, seminars, trainings and short EVs Volunteers but not for work camps.  With Key action 2, it is possible to settle strategic partnership projects funded by Erasmus+. The European Youth Foundation also funds projects either international project with regional NGO or Pilot project.  Some means are useful for resources like ‘’The guidelines for experts on Erasmus +’’, the website: www.salto-youth.net for tools for searching partners or trainers for activities, the social webinars of European Youth Foundation.

4    There are some good practices of social inclusion lead by social entities of Barcelone. We visited Germina which provides youngsters with opportunities to improve the quality of life of children, youth and their families especially those in a vulnerable situation. Throughout the seminar, meals were provided by Impulsem‘s cooking workshop, an association that helps young people with fewer opportunities by training them in the catering business. We also have a meeting with many associations working with people with fewer opportunities like Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious… The last dinner was at Mescladis, a social entity restaurant which trains people in risk of social exclusion in catering business for 3 months before being integrated into the labor market. The seminar ended on a note of discovery and satisfaction.

35026234031_9bb1348613_o

All the materials elaborated during the training will be published on the following blog: www.socialinclusionsci.wordpress.com dedicated to share experiences about social inclusion projects and information about the SCI- Youth Working Group (SCI-YUWG) hosted by Utilapu Halozat (SCI- Hungary). It will be a toolkit for social inclusion in Erasmus Program and a place to learn about social inclusion tools.

 

 Posted by Atanaska at 18:21 Доброволчески дейности Comments Off
 

Предлагаме ви едно събитие на нашите партньори от Форум КЛЮЧ, което ще ви обогати и вдъхнови едновременно. Събитието ще търси изграждането на общности и намирането на спойката между хората! За пръв път на сцената на Форума ще имате възможност да видите и чуете мнения, идеи и вдъхновяващи истории от хора, които носят в себе си ценностите на Западното общество. КЛЮЧарите ще бъдат от Берн, Цюрих и Копенхаген, както и един представител от България.

15873197_1211184332323147_2866594226069791967_n

Ще бъдат обсъдени следните теми:

 • създаване и устойчивост на общности
 • социално предприемачество
 • околна среда
 • активно гражданство

Необходима е предварителна регистрация за участие!

Кога и къде: 14.10.2017 г. в 11.00 ч.

Интер Експо Център, София (Адрес: булевард Цариградско шосе 147, 1784 София, България)

Повече информация за самото събитие, можете да намерите ТУК

Ще се видим там!

 

 Posted by Atanaska at 15:28 Доброволчески дейности Comments Off
 

Чухте ли вече за Месеца на бежанците? Ако не сте, то тук ще намерите повече информация за събитията.

Месецът на бежанците представлява поредица от събития, които са организирани от редица НПО организации и Представителството на Европейската Комисия в България, които ще се случат в A hub (ул. Христо Белчев 3) между 11-ти и 31-ви октомври. По време на целия месец октомври, пространството ще бъде украсено със снимки по проекти на Световната банка, Каритас, Красивите лица на Сирия и Съвета на жените бежанки.

Програмата ще включва вълнуваща междукултурна вечер с храна, музика и други изненади; сесия по дизайн мислене с цел решаване на предизвикателства в сферата на работа с бежанци; хекатон; прожекция на филм и др., както и коктейл за закриването, на което ще се радваме ако можете да присъствате. Поканени са всички, които искат да научат повече за бежанците, да се запознаят с тях и техните култури, както и да помогнат за създаването на социални иновации за тяхната интеграция. Ето и програмата на събитията:

Facebook cover

11 октомври (сряда) 18:30 – 21:30
Междукултурна вечер: Сирия, Ирак, Афганистан
Насладете се на типична храна, музика и танци от страните на бежанците и се запознайте с тях по време на “speed meeting” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1121234568016658

12 октомври (четвъртък) 18:30 – 20:30
Арт работилница за жени и деца
Работилница за майки и деца, на която можете да споделите креативни крафт техники и истории (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1937257976526051

17 октомври (вторник) 15:30 – 17:30
Дизайн мислене и иновации
Сесия за дизайн мислене, водена от Innovation Starter Box, на която бежанци и представители на НПО сектора ще се запознаят с методологията и ще дефинират основните проблеми пред бежанците (С предварително записване)
https://web.facebook.com/events/496550714042841

21 – 22 октомври (събота и неделя) 9:00 – 19:00
Хакатон за дигитални номади
Хакатон, на който са поканени програмисти, предприемачи, дизайнери и социални иноватори, които ще трябва да измислят технологични решения на предизвикателствата пред бежанците (С предварително записване)
https://www.facebook.com/events/1523611521019484

26 октомври (четвъртък) 18:30 – 21:00
Прожекция на филм
Прожекция на филма “Дамаск с любов” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1960744964208040

28 октомври (събота) 19:00 – 22:00
Ориенталски танци от жени за жени
Концерт/хафла на групи за ориенталски танци с музика и рисуване с къна, достъпен само за жени (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/672671619597040/

31 октомври (вторник) 18:30 – 21:00
Коктейл
Закриване на месеца на бежанците и представяне на късометражни филми и изложбите, с които е украсено пространството през месеца (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1959602907623594

Program in Arabic

Program in Farsi

Очакваме ви!

 Posted by Atanaska at 14:48 Доброволчески дейности Comments Off
 

13086808_1198645776842917_4430331239309360303_oВ рамките на проект European Mobility 2017, нашите партньори от Ес Си Ай – Швейцария обявяват две свободни дългосрочни ЕДС позиции за 10 месеца, които да стартират през октомври/или възможно най-скоро/.

Бежански център във Вале, Швейцария, 2 доброволци (октомври 2017 –  31 юли 2018)

Бежанският офис в кантона Вале предлага няколко бежански центъра в региона, в които търсещите закрила живеят, работят и получават образование, докато са в процедура и изчакват решението за предоставяне на статут. Бежанскитя офис е поискал двама допълнителни ЕДС доброволеца, пради силното увеличаване на броя на търсещите закрила напоследък. Доброволците следва да работят в центровете Ardon, Pr?jeux или  Sanaval, като и трите центъра са близо до град Сион. През март там стартираха своята доброволческа служба още четирима ЕДС доброволеца.

Задълженията включват работа с непълнолетни бежанци, като това може да включва организиране на образователни и рекреативни занимания за непридружени непълнолетни бежанци. От ЕДС доброволците също така се очаква да подкрепят работата на регистрационни офис, където се регистрират новопристигналите бежанци. Други задължения могат да включват придружаване на бежанци /вкл. възрастни/ на различни места /напр. лекар, администрация и др./, подпомагане при грижата за деца, подпомагане на административната работа и организиране на събития за бежанци.

Настаняване: Доброволците ще живеят в споделен апартамент близо до или в Сион /извън бежанските центрове/.

Изисквания:  Тъй като позицията е ЕДС, възрастовото ограничение е 30г. Желателно е средно ниво на владеене на Френски език, като има възможност за подобряване на езиковите умения в рамките на езиков курс. Доброволецът следва да предостави валидно свидетелство за съдимост, да бъде толерантен и отворен към различни култури, както и да е готов за психически натоварваща работа. Кандидатите с опит в подобни занимания ще имат предимство. Позицията може да изисква гъвкаво работно време.

Call for EVS in Switzerland 2017-18_Valais

Кандидатстване:

 • Изпрати на Наталия (longterm@cvs-bg.org) кратко мотивационно писмо и CV, като посочих датата на която най-рано можеш да стартираш мобилността.
 • Доброволците трябва да стартират своята работа през октомври, но е възможен компромис с назалната дата, поради краткия срок за кандидатстване. Краят на проекта е 31- ви юли 2018 г.
 • Краен срок за кандидатстване 28 септември, като резултатите от избора ще бъдат оповестени след 2-ри октомври.

Други ЕДС позиции в Швейцария: Call for EVS in Switzerland 2018-19_October.

 Posted by Kathy at 12:16 Доброволчески дейности Comments Off
 

Нашата партньорска организация YMCA Nesvady, Словакия търси своя ЕДС доброволец от България, който да се присъедини към екипа, заедно с още двама свои колеги от Хърватска и Чехия. Проектът стартира на 1 октомври /или възможно най-скоро/ и е за 12 месеца. Несвади е малко населено място с 5000 жители, което се намира близо до Нове Замки. Местната общност е много сплотена, което прави лесна интеграцията и участието на доброволците в обществения живот. Нове Замки на свой ред е комуникативно градзе, от което лесно може да се достигне дпо Братислава и Будапеща.

ymca_nesvady_banner_spolu

Посрещащата организация: 

играе много важна роля в живота на местната общност. Тяхната работа е насочена към деца между 3 и 13 години, младежи от 14 до 17 години, семейства и възрастни. Дейностите й са организирани в редовни клубове по интерес, така например всяка сряда в рамките на КЛУБИК очакват най-малките и техните майки, М клуб и РС клуб организират програми, игри, спортни занимания, часове за изучаване на Библията за деца между 6 и 13 години, РЕСЕТ клуб всеки петък пък е  посветен на тийнейджърите. Най-активният период за YMCA Nesvady е лятото, тък като организират летни лагери. Един от тези лагери е Английският летен лагер, по време на който си сътрудничат с американски доброволци и обхаващат над 100 деца.

Доброволцът, който е подходящ за позицията:
Освен споменатите клубове, организацията има различни курсове и проекти. Например, ЕДС доброволците от предходния проект за сформирали курсове по керамика, ръкоделия, английски език и фитнес. Ето защо YMCA Nesvady търсят доброволец, който да е инциативен, комуниктивен, социално ориентиран, готов да организира занимания според възможностите си и желанията на местната общност и да приеме предизвикателства и да грабне и нови възможности за принос към местната общност.

Повече информация можете да намерите във файловете по-долу:

EVS_INFO PACK_YMCA Nesvady

EVS_YMCA Nesvady_INFO PACK

Ако този проект ти харесва и искаш да кандидатстваш, направи го СЕГА като изпратиш своя автобиография и кратка мотивация на Наталия на longterm@cvs-bg.org. УСПЕХ!

 

 Posted by Kathy at 11:16 Доброволчески дейности Comments Off
 

peace day

Тази година Си Ви Ес – България отпразнува Международния ден на мира като се включи в инициативата на Движението за език без омраза /Съвет на Европа/, посветена на борбата срещу езика на омразата срещу мюсюлманите. Заедно с нашите ЕДС доброволци създадохме осъществихме две дейности: акция в гр. София и работилница в Училището за природа, с. Влахи, където гостуваше група младежи от Благоевград.

 

 

Акция “Не на езика на омразата срещу мюсюлманите” в София 

Емануеле Бертуко

Решихме, че е добра идея да се борим срещу невежеството и предразсъдъците срещу мюсюлманите като разпространим послания за мир в София на 21-ви септември. Нашите послания имаха за цел да се противопоставят на най-често срещаните стереотипи, които представят мюсюлманите като нетолерантни към останалите религии, или като защитени от ударите на тероризма, или пък като радикални екстремисти. Чрез посланията и разговорите ни с хората се опитахме да обясним, например, че най-честата жертва на терористични атаки стават именно хората с мюсюлманска религия, а също така, че в много страни с преобладаващо мюсюлманско население има прогресивни движения, които се борят за спазването на човешките права, за справедливост и че широкоразпространената визия, която свърза тази религия с екстремизма, е напълно погрешна.

 

Ето ги и нашите послания: No hate speech action 21st September 2017 messages

DSC_0337

Този своеобразен експеримент, в рамките на който успяхме да поговорим с доста различни хора, се оказа интересен лакмус по темата за толерантността и анти-дискриминацията в българското общество. За съжаление не всички реакции бяха позитивни и много хора отказаха да разговарят с нас. Това е аларма, която идва да ни предупреди, че не бива да подценяваме опасността от нетолерантни настроения в обществото и да подчертае необходимостта от промотиране на междукултурния диалог и борба срещу предразсъдъците и ксенофобията в нашето ежедневие. От друга страна, подкрепата и благодарността, които получихме ни окуражават, че с общите усилия на хората, които подкрепят човешките права е възможно да се противодейства и да се победят невежеството и фалшивите страхове на хората.

 

DSC_0338DSC_0346DSC_0353

Работилница в Училище за природата, с. Влахи на тема “Принудителна миграция”

Мирея Фигерас Алсиус

Следващият ден, 22- ри септември, направихме презентация на тема “Принудителна миграция” в Училище за природата, с. Влахи. Нашата публика бяха ученици от 11 ОУ “Христо Ботев”, гр. Благоевград. Започнахме с кратка презентация на идеята за Международен ден на мира, с което се надяваме да сме вдъхновили учениците да инициират своя акция, посветена на мира догодина. Продължихме с дискусия за мира, набелязахме основните термини, свързани с темата за принудителната миграция и описахме бежанската ситуация в световен и национален мащаб, като се фокусирахме върху съдбатана децата и младежите, връстници на нащите участници. Поговорихме си за бъдещите предизвикателства, а учениците задаваха много въпроси, които доразвиха дискусията. Прекарахме един чудесен ден заедно, в който се размениха много интересни мнения и разсъждения, ден който отново ни доказа смисъла на работата с млади хора и значението й за борбата с нетолерантността и дискриминацията в нашето общество. Надяваме се да продължим провеждането на подобни работилници с млади хора в различни градове и села на България в рамките на Проект Толерантност и други  бъдещите инциативи, които ще имат за цел да се борят със слуховете и предразсъдъците.

21981852_10155767863992210_294417526_o

21985857_10155767864777210_194070683_o 21762858_1658916184180821_5435690319125086598_o

*the actions are part of the EVS project “The Refugee Project: integration in action 2”, financed by the Human Resource Development Center, Erasmus + program.

LogosBeneficairesErasmus+LEFT_BG

 

 Posted by Kathy at 15:27 Доброволчески дейности Comments Off
 

21731109_1581682835242015_7292657879891108950_nЗа трета поредна година фестивалът CineLibri създава мост между киното, литературата, а тази есен и музиката. В продължение на 12 дни през октомври в киносалони в цялата страна ще бъдат излъчени над 30 от най-добрите екранизации на романи – както класически, така и съвременни шедьоври от последните две години.

Освен щедра конкурсна и паралелна програма, фестивалът очаква и знаменити гости, международно жури, десетки тематични вечери, музикални събития, коктейли и още много вълнуващи изненади.

За да сбъднем тази Cinelibri магия се нуждаем от верни помощници – доброволци в София от 2 до 22 октомври за следните задачи:

 •  2 – 8 октомври – раздаване на книжки с програмата на фестивала
 •  11 – 22 октомври – посрещане и упътване на публиката в киносалоните.

Ангажиментът е в рамките на 2-3 часа на ден. По време на фестивала – вечер, непосредствено преди, по време на и след събитията. Търсят се доброволци, които могат да се включат за целия период.
* Преимущества: Достъп до всички прожекции и голяма част от книгите
* Процедура за кандидатстване: Необходимо е да изпратите кратко писмо, в което да се обосновете защо искате да бъдете част от това приключение на мейл адрес alexandrova@colibri.bg /Александра Александрова от екипа на CineLibri/.

Краен срок: 29 септември

logo_highres

 Posted by Kathy at 17:05 Доброволчески дейности Comments Off
 

Иска ли ви се да научите повече за собствените си компетенции? А за това как бихте могли да ги използвате, за да намерите своето място на пазара на труда? И как чрез уменията си да бъдете в полза на обществото?

lalalala

Младежкият обмен „Заедно можем по-добре” ще събере 24 младежи и ще адресира темата за безработицата и придобиването на специални умения в пазара на труда и социалното включване чрез неформалното образование. Проектът ще продължи от 30 октомври до 10 ноември като участниците ще имат възможността да дискутират и обменят мнения върху теми като:
• Какво е социално включване? Въведение в социалното включване
• Защо хората дискриминират? Въведение в социалната дискриминация
• Assertive communication
• Процеса на разрешаване на конфликти

В допълнение ще бъдат разгледани следните теми:

• Себепознанието. Каква/какъв бих искал/а да бъда? Каква професия ми харесва/е подходяща за мен?
• Фокусиране върху личните способности
• Писане на CV. Дискусия
• Писане на писмо за кандидатстване за работа. Представяне на мотивация за позиция
• Подготовка за интервю и процедура търсене на работа
• Какви са правата ми? Дискусия върху правата на служителите

Участниците в обмена ще имат възможността да се срещнат с хора, работещи в планината и да се насладят на прекрасна разходка сред природата с опитни водачи. Проектът ще приключи с публично събитие, което ще бъде организирано в Оропос – град в региона на Атина, където младите хора нямат възможност да дискутират в рамките на програмата Еразъм +. Участниците ще организират представяне на резултатите от младежкия обмен заедно с интерактивно представяне на възможностите за мобилност за млади хора посредством програмата Еразъм+.

Програма, настаняване и храна
Програмата до голяма степен зависи от приноса на участниците. Сесиите ще се състоят сутрин и следобед, но ще бъдат предвидени също така и вечерни дейности.
Рамките на програмата ще бъдат представени по време на въвеждащата сесия през първия ден на обмена, но участниците се очаква да допринесат със собствени идеи, умения, въпроси, предложения, игри, филми ит.н.

shutterstock_611693912_PARNITHA_DEER-300x188

Мястото на обмена и настаняване ще бъдат в хижа в планината близо Атина (http://www.mpafi.gr/en). Храната ще бъде вегетарианска и приготвена от готвачите на хижа.

Изисквания към участниците
Всяка от партньорските организации ще участва с 4 участници, плюс един лидер на групата. Предишен опит в международни проекти (обмени, семинари, лагери…) е плюс, но не е задължителен.
Участниците трябва да:
• Проявяват интерес към темите
• Бъдат готови да живеят в планината в международна група за 12 дни без достъп до интернет
• Бъдат мотивирани да участват активно и да допринесат към обмена
• Бъдат на възраст между 18 и 25 (лидерът на групата е желателно да бъде до 30 годишна възраст)

Практически условия:

• По време на проекта участниците ще бъдат застраховани с SCI застраховка. Застраховката е допълнение на Европейската здравна карта.
• Храната и настаняването се осигуряват от домакина
• Разходите по пътуването (препоръчително е природо-съобразното пътуване) се покриват от програмата Еразъм +
• Разходите по пътуването ще бъдат възстановени след като ВСИЧКИ ОРИГИНАЛНИ билети бъдат получени
• На мястото на обмена няма достъп до интернет

Ако бихте желали да вземете участие в младежкия обмен, моля попълнете формуляр за кандидатстване и го изпратете до Атанаска на communication@cvs-bg.org.

 Успех!

 Posted by Atanaska at 09:52 Доброволчески дейности Comments Off
 

Си Ви Ес – България и Каритас София търсят

ДОБРОВОЛЦИ за работа с деца, младежи и възрастни  в Проект Бежанци в приемните центрове в Овча купел, Военна рампа и Враждебна при Държавната агенция за бежанците

19452995_1728408373866652_2519151685681464810_o

Всеки четири месеца Проект Бежанци набира нови доброволци и отново дойде време да започнем нашите дейности. Доброволците се ангажират с подготовка и провеждане на образователни занимания за деца и възрастни, търсещи международна закрила в България в следните области: български език и ориентация, английски език, математика и природни науки, изкуство, музика, спорт, както и извънкласни дейности и посещения на природни и исторически забележителности.

Като доброволец по проекта ти имаш активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове за търсещи закрила на територията на гр. София, към българската среда като цяло и в частност към образователната система в страната. Ще подпомагаш проекта активно, като участваш в тематични групи по интереси и умения, измежду които са и комитет за набиране на средства и повишаване на осведомеността на обществеността относно бежанската ситуация и комитет за организиране на екскурзии.

Задачи:

 • водене на занимания по: български език и ориентация, английски език*, математика, изкуство, спорт и др.
 • ангажиране на вниманието и поддържане на интереса на децата, младежите и възрастните, които посещават занятията;
 • планиране и организиране на обучителни сесии/дейности като част от малък екип
 • участие в организирането и провеждането на извънкласни занимания: екскурзии, участия в събития и турнири, посещения на музеи, театри, кина и др.
 • организиране и провеждане на събития за набиране на средства и повишаване на осведомеността

Заетост:

 • сутрин или следобед през делничните дни
 • поне две учебни сесии седмично в удобен за теб ден (или повече при възможност и желание от твоя страна);
 • 4+ часа на седмица в зависимост от възможностите на доброволеца.

Изисквания към доброволците:

- възраст над 18 години;

- желание и умения за работа с деца, младежи и възрастни в мултикултурна среда;

- съблюдаване на етичните принципи за работа с уязвими групи, заложени в споразумението между доброволеца и «Проект Бежанци»

- отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение и под менторството на координаторите на проекта;

- интерес към различните култури;

- способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;

- способност за работа с други доброволци за планиране и осъществяване на обучителните сесии/ дейностите;

- опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката;

- владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно; владеенето на други езици е плюс.

RP_Logo_BG_CMYK_L
*Познанията по английски не са задължителни за всички кандидати, а единствено за тези, които биха искали да се включат в групата по преподаване на английски език.

Продължителност: 9 октомври 2017 г. – 28 февруари 2018 г., като при интерес и удовлетвореност и от двете страни срокът на работа може да се удължи.
Начало:

 • кратко онлайн обучение
 • на 7 и 8 октомври провеждане на обучителни сесии – двудневно обучение
 • 9 октомври (планирано започване на работата).

Място:

Овча Купел: Интеграционен център при ДАБ (София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А);

Военна Рампа: ул. „Локомотив“ 11, Сердика – ПГ по Вътрешна Архитектура и Дървообработване, София

Враждебна:  бул. “Ботевградско шосе” №270

 

Обучение:

 • обща информация за страните на произход, ЕС и местни законови практики и процедури;
 • подробно разглеждане на проекта и неговите дейности;
 • информация относно другите организации, които развиват дейност в приемателните центрове;
 • инструктаж за спецификите при работата с деца, младежи и възрастни, търсещи или получили закрила, от специалисти в ДАБ/БЧК/Службата на Върховния комисар за бежанците към ООН (ВКБООН)/МОМ/преподаватели;
 • въведение в неформалното образование и предлагане на примерни методи за работа с деца, младежи и възрастни;
 • емпатия, професионални граници и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне;
 • обучение за правата и задълженията на доброволецa;

Преимущества:

- междукултурно общуване, запознаване с различни култури;

- придобиване на опит в работата с деца, младежи и възрастни, търсещи закрила;

- опит в планирането и провеждането на обучителни, творчески и спортни дейности;

- придобиване на умения за набиране на средства и организиране на информационни събития;

- сертификат от Си Ви Ес-България и Каритас София на български и английски език;

- лично удовлетворение.

Наставничество и оценка:

- ще бъдеш наставляван/а и подпомаган/а в работата си от координаторите на проекта и опитните доброволци, които продължават в проекта;

- лица за контакт ще бъдат координаторите на проекта; ще имаш ментор, който е професионален педагог;

- периодични обучения; междинна и крайна оценка на проекта.

За да кандидатстваш, попълни:

- (ако досега не си се включвал/а в дейностите на проекта) онлайн формуляра и изпрати CV (на български или английски език) на therefugeeproject@gmail.com 

- (ако си бил/а вече част от проекта) Формуляра за продължаващи в проекта доброволци

Краен срок за кандидатстване - 29 септември 2017 г.

 

CVS_logo logo-CARITAS-SOFIA-BG-motto

 Posted by Kathy at 17:53 Доброволчески дейности Comments Off