Си Ви Ес – България търси  ДОБРОВОЛЦИ за работа с деца, младежи и възрастни  в Проект “Солидарност” в приемните центрове в Овча купел, Военна рампа и Враждебна при Държавната агенция за бежанците и интеграционните центрове за получили временна и международна закрила на партньорски организации.

 Доброволците се ангажират с организиране и провеждане на:

 • образователни занимания за деца и възрастни, търсещи международна и получили временна закрила в България в следните области: културна и социална ориентация за възрастни, деца и младежи; български език за деца и възрастни; помощ с домашните занимания за деца; математика и природни науки, изкуство, музика, спорт, йога и други
 • развлекателни, спортни и културни мероприятия (екскурзии, посещения на природни, исторически забележителности, културни и развлекателни мероприятия и др.)
 • събития за повишаване на осведомеността и културен обмен (различни събития за повишаване на осведомеността и културен обмен и онлайн кампания, която ще има за цел да повиши осведомеността относно проблемите, пред които са изправени бежанците, като в същото време насърчава европейските ценности като човешко достойнство и права на човека, равенство и свобода. Поставяме специален акцент върху деконструирането на слуховете и фалшивите новини, които се разпространяват в местните общности по отношение на бежанците. Доброволците ще имат възможност да предложат и планират дейностите, следвайки нашия опит в организирането на живи библиотеки, фестивали, подкаст, инициативи за месеца на бежанците, спортни събития, изложби и т.н.

Като доброволец по проекта ти ще имаш активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове за търсещи закрила и интеграционните центрове за получилите временна и международна закрила на територията на гр. София, към българската среда като цяло и в частност към образователната система в страната. Ще подпомагаш проекта активно, като участваш в тематични групи по интереси и умения, измежду които са и Работна група за набиране на средства и повишаване на осведомеността на обществеността относно бежанската ситуация и Работна група за организиране на мероприятия. 

Задачи:

 • водене на образователни занимания за деца и възрастни и подпомагане на работата на фасилитаторите и социалните работници в центровете на ДАБ и партньорски организации в гр. София
 • ангажиране на вниманието и поддържане на интереса на децата, младежите и възрастните, които посещават занятията
 • планиране и организиране на обучителни сесии/дейности като част от малък екип
 • участие в организирането и провеждането на различни мероприятия извън центровете: екскурзии, участия в събития и турнири, посещения на музеи, театри, кина и др.
 • организиране и провеждане на събития за набиране на средства и повишаване на осведомеността.

Заетост:

 • сутрин или следобед през делничните дни
 • поне една учебна сесия седмично в удобен за теб ден (или повече при възможност и желание от твоя страна)
 • 2+ часа на седмица в зависимост от възможностите на доброволеца.

Изисквания към доброволците:

 • възраст над 18 години (изключени за силно мотивирани доброволци под 18, които имат писмено съгласие от родител )
 •  желание и умения за работа с деца, младежи и възрастни в мултикултурна среда
 • съблюдаване на етичните принципи за работа с уязвими групи, заложени в споразумението между доброволеца и “Проект Солидарност” и съобразени с политиката на Си Ви Ес-България за работа с деца
 • отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение и под менторството на координаторите на проекта
 • интерес към различните култури
 • способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове
 • способност за работа с други доброволци за планиране и осъществяване на обучителните сесии/ дейностите
 • опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката
 • владеенето на арабски език и/или фарси и/или руски/украинския би било полезно; владеенето на други езици е плюс.

Продължителност: 15 септември – 31 декември 2023 г., като при интерес и удовлетвореност и от двете страни срокът на работа може да се удължи.

 Начало:

 • на 16 и  17 септември провеждане на обучителни сесии – двудневно обучение(допълнително ще бъде уточнено)
 • 15 септемви 2023 г. (планирано започване на работата).

Място:

Регистационно-приемателни центове на ДАБ:

 • Овча Купел: Интеграционен център при ДАБ (София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А);
 • Военна Рампа: ул. „Локомотив“ 11, Сердика – ПГ по Вътрешна Архитектура и Дървообработване, София
 • Враждебна:  бул. “Ботевградско шосе” №270

Интегационни центрове на партньорски организации: фондация „За Доброто“, фондация „Помощ за Украйна“ и др.

Обучение:

 • обща информация за страните на произход, ЕС и местни законови практики и процедури
 • подробно разглеждане на проекта и неговите дейности
 • информация относно другите организации, които развиват дейност в приемателните центрове
 • инструктаж за спецификите при работата с деца, младежи и възрастни, търсещи или получили закрила, от специалисти в областта на принудителната миграция
 • въведение в неформалното образование и предлагане на примерни методи за работа с деца, младежи и възрастни
 • емпатия, професионални граници и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне
 • обучение за правата и задълженията на доброволците.

Преимущества:

 • междукултурно общуване, запознаване с различни култури
 • придобиване на опит в работата с деца, младежи и възрастни, търсещи международна и получили временна закрила
 • опит в планирането и провеждането на обучителни, творчески и спортни дейности
 • придобиване на умения за набиране на средства и организиране на информационни събития
 • сертификат от Си Ви Ес-България на български и английски език
 • лично удовлетворение.

Наставничество и оценка:

 • ще бъдеш наставляван/а и подпомаган/а в работата си от координаторите на проекта и опитните доброволци, които продължават в проекта
 • лица за контакт ще бъдат координаторите на проекта
 • периодични обучения; междинна и крайна оценка на проекта.

За да кандидатстваш, попълни онлайн формуляра и ако досега не си се включвал/а в дейностите на проекта – изпрати CV (на български или английски език) и снимка на office@cvs-bg.org

Краен срок за кандидатстване – 15 септември 2023 г.

Проект “Солидарност” се изпълнява в рамките на схемата за рефинансиране на Ес Си Ай Интернешънъл, финансирана по програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).

Sorry, the comment form is closed at this time.