Доброволчески Кръгове 2

 

„Доброволчески кръгове II” е дългосрочна инициатива на Си Ви Ес – България, която включва 11 младежки мобилности в 4 кръга (доброволчество, социално включване и интеграция, права на човека и изкуство и култура), както и редица допълващи дейности за подобряване на качеството на резултатите от проекта, постигнати в България с международно участие. Настоящият проект е вдъхновен от вече съществуваща инициатива в Си Ви Ес-България и я надгражда, от една страна следвайки разрастването на дейността на организацията, която от своя страна се ръководи от нуждите на местната общност и участващите младежи-доброволци, а от друга – чрез изграждане на онлайн курсове за обучение на доброволци в съответните тематични области.

Краткосрочните цели на проекта са свързани с повишаване на информираността и обучението на младите хора относно:

1) възможностите за доброволчество в България, Европа и света
2) маргинализираните групи в страната, предизвикателствата, пред които са изправени и възможностите за тяхното социално включване
3) правата и свободите на човека в тяхното реално измерение и значение за нашето ежедневие
4) включването на младите хора в културния живот и насърчаване на Европейското гражданство.

Постигането на тези краткосрочни цели на свой ред ще доведе до постигането на дългосрочните цели, които сме си поставили, а именно:

1) подобряване на социалното включване, приобщаване и чувство за гражданска принадлежност, инициативност и активност
2) включване и овластяване на млади хора от маргинализирани/уязвими групи вкл. мигранти и бежанци, роми, хора с различни способности и др.
 3) създаване на човешки и социален капитал, чрез придобиване на ключови компетенции и повишаване на шансовете за реализация на пазара на труда в социалната и културната сфера
4) превръщане в дела на основни европейски ценности като справедливост, солидарност, недискриминация, ненасилствено разрешаване на конфликти, познаване и зачитане на човешките права и мирно съжителство в условията на културен и религиозен плурализъм.

Обявата за всички доброволчески позиции на английски език може да намерите тук

Обявата за доброволческите позиции за български доброволци в Кръг “Кино и култура” може да намерите тук

Допълващи събития:

CA001-Кръг Доброволчество: ДОБРОФЕСТ – 23.04.2023 г. Събитие, посветено на ДОБРОволческите

възможности

CA002-Кръг Социално включване и интеграция: Месец на Солидарността

CA003-Кръг Права на човека: Обучение за младежи-мултиплаери „Права на жените в действие”

CA004-Кръг Култура и изкуство: “Arts Bootcamp” за социално включване

Проектът “Доброволчески кръгове II” /2020-3-BG01-ESC11-094933/ е съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност на Европейския съюз, управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси в България.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.