Проект FUTURLANDS

 

Проектът “FUTURLANDS – FUTURE THINKING IN PRESENT ACTION” предвижда проактивен подход към формиране на бъдещи сценарии чрез прякото ангажиране и усъвършенстване на уменията на младежи и младежки работници в Латвия, Полша, Литва и България.

За период от 26 месеца, от септември 2023 г. до октомври 2025 г., проектът ще търси начини да преплете уменията за мислене за бъдещето с настоящите действия, като вярваме, че бъдещето е наше и може да го създадем. Основен фокус на проекта е разработването и прилагането на методи, които подсилват уменията за мислене за бъдещето, стимулирайки своевременни действия за създаване на желаното бъдеще сега.

Включи се в проучване Мислене за бъдещето (Future Thinking)

Проектът “FUTURLANDS – FUTURE THINKING IN PRESENT ACTION” с Nr. 2023-1-LV02-KA220-YOU-000160014 е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма “Еразъм+: Младежта в действие” и администриран в Латвия от Агенцията за международни програми за младежта.