***For English scroll down***

От 29 май до 3 юни в Барселона, SCI-Catalunya беше домакин на група от 10 доброволеца от мрежата на SCI като част от проекта „Отваряне на съзнанието за премахване на бариери”, финансиран от програмата Еразъм+ на съвета на Европа. Целта на семинара бе да предостави нужните инструменти на социални работници и доброволци, които се занимават с въпросите за социалното включване в техните организации с Европа. Корин Уоабенг, доброволец на Си Ви Ес-България, присъства на обучението и сподели с нас какво е научила.

35117005226_96293e11be_o

Семинарът беше място за дискутиране относно социалното включване между европейските клонове на SCI и възможностите за създаване на стратегия за подобряване на социалното включване в нашата мрежа. Затова дейностите по проекта бяха главно концентрирани върху предоставянето на компетенции за работа с младежи в неравностойно положение и създаването на силни местни мрежи между другите организации, които работят със социално включване в партньорските страни – България, Армения, Португалия, Унгария, Италия, Македония, Чехия и Ирландия.

Това, което бих искала да споделя, е:

  1. Един проект за включване трябва да бъде „овластяващ”, предоставяйки умения за автономност. „Участващ”, така че хората, за които съществува риск от изключване, да могат да вземат участие в процеса и да бъдат активна част от включването на другите. Също така подобен проект трябва да бъде „експресивен”, защото в по-голямата част от времето, пропускаме да попитаме целевата ни група за нейните нужди. Затова трябва да създадем възможности за изразяване на идеи и нужди. И не на последно място – „образователен”, чрез предоставянето на умения, информираност и знания
  2. Една от полезните стратегии за лидерите на проекти за включване е измерването на прогреса в малки стъпки. Тоест избягвайте да бъдете твърде амбициозни. Също така очаквайте да бъдете тествани от участниците във вашия проект, в случай че не ви се доверяват. Затова трябва да бъдете постоянни. За да ги накарате да се чувстват уверени, е нужно да направите онова, за което сте обещали. За целите на менторството, трябва да постигнете баланс между предизвикателството, на което излагате участника и подкрепата, която му давате, за да избегнете ситуации на регрес в развитието.35157219385_a50b55b392_o
  3. Съществуват няколко практически инструмента за социално включване, предоставени от Еразъм+. С Ключово действие 1 можете да бъдете подпомогнати в организацията на младежки обмен, семинар, обучение и краткосрочни европейски доброволчески служби (с изключение на доброволчески лагери). С Ключово действие 2 е възможно създаването на проекти по стратегически партньорства, финансирани от Еразъм+. Европейската фондация за младежта финансира също така както международни проекти с регионални НПО, така и с пилотни проекти. Полезни ресурси могат да бъдат: „Ръководство за експерти по Еразъм+”, уеб сайта www.salto-youth.net за търсене на партньори или обучители по активности, социални уебинари.
  4. Има някои добри практики за социално включване, провеждани от социални предприятия в Барселона. По време на обучението посетихме Germina , която предоставя на младежи в неравностойно положение, възможност да подобри качеството на живот на деца, младежи и техните семейства. По време на семинара храната беше предоставена от готварската работилница на Impulsem – асоциация, подпомагаща младежи в неравностойно положение, обучавайки ги в сферата на кетъринга. Също така се срещнахме и с много организации, работещи с хора в неравностойно положение като Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious…Последната вечеря се проведе в Mescladis – социално ангажиран ресторант, който обучава хора, които се намират в риск от социално изключване, в сферата на кетъринг бизнеса за 3 месеца преди да бъдат интегрирани на пазара на труда. Семинарът завърши с „привкус” на откритие и задоволство.

Всички материали, които бяха разработени по време на обучението, ще бъдат публикувани на следния блог: www.socialinclusionsci.wordpress.com, който има за цел да сподели всичко, свързано с проекти за социално включване и информация относно работната група SCI-YUWG. По този начин ще бъде създаден наръчник за социално включване в рамките на Еразъм програмата.

***************************************************************************************************************************************

From May 29th to June 3rd, SCI-Catalunya hosted in Barcelona a group of 10 volunteers from SCI European network as part of the project ” Opening Minds to Remove Barriers ” financed under the Erasmus + program of the Council of Europe. The objective of the seminar was to give tools to workers and volunteers who deal with social inclusion issues in their organizations across Europe. Corine Wouabeng, volunteer of CVS-Bulgaria, went to this training and shared with us what she learned.35026234271_22140a751b_k

In fact, the seminar was a space to debate about social inclusion policies within the European branches of SCI and an opportunity to create a strategy to improve social inclusion in our network. The workshop was therefore mainly about giving to participants,  tools in order to work with youth with fewer opportunities and to establish strong local networks among other organizations who work for social inclusion in their countries – Bulgaria, Armenia, Portugal, Hungary, Italy, Macedonia, Czech Republic, Ireland.

What I want to spread is that:

1   An inclusive project must be ‘’Empowering’’ by giving abilities to become autonomous. It should be ‘’Participative’’ so that the persons who are in risk of exclusion can take part in the process and also be an active actor of the inclusion of the others. It has to be ‘’Expressive’’ because most of our times, we avoid ask to the target group what are their needs. So, we have to create opportunities to let them express their views, their needs. Finally, an inclusive project must be ‘’Educative’’ by providing skills, new awareness and knowledge.

2   One of the helpful strategies for leaders of inclusive projects is that he/she must measure progress in small steps. So, avoid being too much ambitious. Another is to expect to be tested by the participants of your project because they don’t trust you. That is why, you should be consistent. To make them feel confident, you have to do what you promised. For the mentoring purpose, you should make the balance between the Challenge to which you expose the excluded person and the support you provide in order to avoid the mentee remains in regression/ statis or in growth/validation.

3   There are some practical tools for social inclusion provided by Erasmus +. With the Key action I, you can be helped in the organization of youth exchange, seminars, trainings and short EVs Volunteers but not for work camps.  With Key action 2, it is possible to settle strategic partnership projects funded by Erasmus+. The European Youth Foundation also funds projects either international project with regional NGO or Pilot project.  Some means are useful for resources like ‘’The guidelines for experts on Erasmus +’’, the website: www.salto-youth.net for tools for searching partners or trainers for activities, the social webinars of European Youth Foundation.

4    There are some good practices of social inclusion lead by social entities of Barcelone. We visited Germina which provides youngsters with opportunities to improve the quality of life of children, youth and their families especially those in a vulnerable situation. Throughout the seminar, meals were provided by Impulsem‘s cooking workshop, an association that helps young people with fewer opportunities by training them in the catering business. We also have a meeting with many associations working with people with fewer opportunities like Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious… The last dinner was at Mescladis, a social entity restaurant which trains people in risk of social exclusion in catering business for 3 months before being integrated into the labor market. The seminar ended on a note of discovery and satisfaction.

35026234031_9bb1348613_o

All the materials elaborated during the training will be published on the following blog: www.socialinclusionsci.wordpress.com dedicated to share experiences about social inclusion projects and information about the SCI- Youth Working Group (SCI-YUWG) hosted by Utilapu Halozat (SCI- Hungary). It will be a toolkit for social inclusion in Erasmus Program and a place to learn about social inclusion tools.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.