Доброволчество от А до Я

 

“Доброволчество от А до Я” цели да подобри и повиши качеството на реализацията на доброволческите проектите с фокус ЕКС и така да oсигури постигането на по-висок ефект от дейностите на тези проекти, както за основните актьори (доброволец, приемаща организация, подкрепяща организация, ментор, супервайзор), така и за другите засегнати – целева група, местни доброволци, местна общност и т.н. Бихме искали да постигнем изясняване, разбиране и успешно прилагане на всички стъпки по осъществяването на висококачествени, смислени и балансирани откъм служба и учене доброволчески проекти, реализирани от партньорските организации, както и да предоставим възможност и пространство за създаването на контакти и мрежа, в която организациите могат да си помагат и да се подкрепят по време реализацията на бъдещите си доброволчески проекти.

Проектът “Доброволчество от А до Я” е с продължителност от 24 месеца (1.08.2019 – 31.07.2021), с координaтор Си Ви Ес – България и изпълнен съвместно с партньорските организации: Stowarzyszenie Jeden Swiat (Полша), Service Civil International Osterreich (Австрия), Mtu Noortevahetuse Arengu Uhing Estyes (Естония), Service Civil International – Deutscher Zweig E.V. (Германия), UTILAPU Nemzetkozi Epitotabor Halozat Egyesulet (Унгария), Servizio Civile Internazionale (Италия), Center For Intercultural Dialogue Association (Македония), Evropske Centrum Mladeze Breclav European Youth Centre Breclav Z. S. (Чехия), Asociacion Las Ninas Del Tul (Испания), Youth For Equality (Словакия), Asociatia Tinerilor Cu Initiativa Civica (Румъния) и Sistem Ve Jenerasyon Dernegi (Турция).

Проектът включва две дейности – обучение за управление на доброволци (11-17 ноември 2019 г., в гр. Пловдив) и семинар за управление на доброволчески проекти (лятото на 2021, в района на гр. Велико Търново ). И двете събития ще съберат по 32 участника от 13 страни – Австрия, Германия, Естония, Испания, Италия, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Унгария, Чехия и България. Програмите на двете дейности са организирани в надграждащи се тематични модули, целящи да предоставят нова информация, повишат знанията и развият уменията на участниците, както и да дадат възможност на участниците да споделят в безопасна и креативна среда. В програмите на двете събития са включени и посещения на гост-лектори, които са експерти в съответната област и допълнително ще допринесат за процеса на учене и надграждане. Планираните дейности и работни методи са подбрани и подготвени да подкрепят процеса на учене чрез преживяване, неформално и информално учене, създаване на пространство за участниците, където да могат свободно и спокойно да учат, споделят, развиват нови компетенции. Ще следваме стъпките при ускорено учене (подготовка, представяне, практика и изпълнение), както за всяка една сесия така и за последователността на цялото обучение. Подбрали сме и планирали използването на различни методи – теоретично представяне по интерактивен начин, работа в малки групи, индивидуална работа, дискусия, игри за запознаване и стопяване на леда, енърджайзъри, форум театър, споделяне на опит, дейности за преживяване, ролеви игри, рефлексия. Чрез създаването на подходяща среда и условия, ще насърчаваме активното включване на всеки един участник, намирайки неговите силни страни. Участниците, които целим да достигнем с проекта, са младежки работници, ръководители и координатори на доброволчески проекти и (бъдещи) актьори от подкрепящата система супервайзори, ментори. Допълнително събитията ще са подходящи и за други членове на екипите на партньорските организации, като например технически сътрудници, асистенти, социални работници, които биха искали да повишат квалификацията си и да заемат друга роля в работата си с доброволци.

Като продукт по проекта предвиждаме създаването на Бележник-планьор на английски език, който ще е от помощ на подкрепящите роли (координатори на проекти, супервайзори, ментори) в реализирането на висококачествени доброволческите проекти.

Покана за набиране на партньори

Обучение за управление на доброволци 11-17 ноември 2019 г., гр. Пловдив
Покана за набиране на участници
Новини от обучението
Качествената работа с доброволци като основа за един по-толерантен и добър свят
В медиите
Видео

Семинар за управление на доброволчески проекти 15-21 юли 2021 г., гр. Дряново/гр. Велико Търново
Покана за набиране на участници

Проектът “Доброволчество от А до Я”, 2019-2-BG01-KA105-062812 е финансиран по програма Еразъм + , дейност KA1, Мобилност на младежки работници