Социално включване в действие

 

“Социално включване в действие” е проект на Си Ви Ес – България, който се изпълнява в партньорство с 15 организации от 13 страни – Гърция, Испания, Кипър, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция и Чехия. Проектът предвижда провеждане на две обучения за младежките работници, въвлечени в работата на нашите партньори.

Проектът „Социално включване в действие” има няколко основни цели:

  • да изгради капацитета на партньорските организации за качествена работа с млади хора с по-малко възможности;
  • да повиши качеството на реализираните младежки проекти, като ги направи по-достъпни за младите хора с по-малко възможности;
  • да насърчи участието на младежи с по-малко възможности в младежки проекти.

Чрез предвидените дейности насърчаваме социалното включване по няколко начина:

  • подкрепа за организациите в тяхната редовна работа и дейности чрез участието на по-подготвени и обучени младежки работници и фасилитатори;
  • включване на млади хора с по-малко възможности в самите дейности индивидуално или в разширени групи с други млади хора,
  • повече млади хора и младежки работници с необходимите компетенции за адекватна подкрепа и положителна оценка на многообразието.

Проектът е разработен в отговор на специфичните потребности на партньорите, свързани с липса на специфични знания, умения и опит в пряката работа със и включване на млади хора с по-малко възможности в дейността на организацията. Това, което ни липсва като обучители и младежки работници, са кратки и ясно формулирани съвети и прости правила. При формулирането им ще се търси практична насоченост, която не изисква предишен опит с конккретна целева група, а в същото време би улеснило включването.

“Социално включване в действие” е с продължителност 24 месеца (от 1 май 2020 г. до 30 април 2022 г.) и се състои от две дейности по проекта:

Проектът “Социално включване в действие”,2020-1-BG01-KA105-078909 се осъществява с подкрепата на програма Еразъм плюс, Д1 Мобилност на младежки работници.