******* for English scroll down**********

Датата 16 ноември е обявена за Международния ден на толерантността от ЮНЕСКО през 1995 година с идеята да засили обществената осведоменост относно опасността от нетолерантност по света.

tolerance

Си Ви Ес-България напълно подкрепя идеята, че разрушаването на нетолерантността е ключът към създаването на един по-добър свят за всички нас. И въпреки че думите могат да бъдат много силни, ние вярваме, че действията са по-мощни. Преди една година започнахме проект на име „Проект Толерантност”. Идеята зад работилниците е да достигне до повече млади хора, особено децата в училищата, учейки ги за важността на единството и солидарността към другите. Всеки понеделник двама човека от нашия екип посещава едно училище в София и по неформален начин преподава урок, свързан с темата за миграция, лица, търсещи убежище и бежанци. Тъй като България е една от горещите точки с оглед на бежанската криза днес, смятаме, че е от изключителна важност да се повиши чувствителността на младите хора към този проблем.

Първото училище, в което решихме да работим, е училището, в което някои от децата от приемния център Военна Рампа посещават. Тези деца имат лош опит с тормоза и подигравките на другите деца в училището и затова разбрахме колко важно е темата за миграцията да бъде адресирана още в първите години на младите хора.

IMG-20171009-WA0004

През първия ни ден проведохме работилницата в 5 клас. В началото децата бяха скептични. Кои са тези момичета? Защо са тук? Не мина много време обаче и децата се ангажираха с дейностите. Седнахме в кръг, представяйки себе си и задавайки им въпроси. Децата бяха прекрасни и измислиха много умни отговори на въпросите ни. Показахме им два кратки видео клипа и им обяснихме какво означава да си емигрант и колко важно е да бъдем добри и приветливи особено с хора, които са изстрадали толкова много в миналото си. Дейността беше невероятна и следващия понеделник те ни махаха в коридорите и ни очакваха.

Ние от Си Ви Ес-България вярваме, че проектът за толерантност трябва да достигне и други училища и да включи колкото се може повече млади хора. Надяваме се, че проектът ще продължи да бъде успешен. И както някой беше казал: „Мирът започва с толерантност и уважение към всички нас”!

Честит Международен ден на толерантността!

**********************************************************************************************************

The date of 16th November is proclaimed as the International Day of Tolerance. This day was created by the UNESCO in 1995 in order to generate public awareness on the dangers of intolerance worldwide.

CVS-Bulgaria totally supports this ideal that breaking intolerance will be the key to create a better world for everybody. However, even if words are powerful, we believe that action is even stronger. On our small scale we started some years ago a project called “Tolerance Project”. Our aim is reaching young people, especially children in schools, teaching them the importance of equality and solidarity towards others. Every Monday two people of our team go to a school in Sofia and give a very informal class on the topic of migration, asylum seekers and refugees. Since Bulgaria is one of the hot spots regarding the refugee crisis that we are experiencing nowadays, we thought that it would have been extremely important to sensitise young people about this issue.

The first school we decided to work in is the school that some children of Voenna Rampa reception centre are attending. These children had experienced some bulling from other children in the school and that’s why we understood that the migration topic is really important to be addressed starting from young people.

IMG-20171009-WA0006

The first day we delivered a workshop for a fifth grade. Children at the beginning were sceptical. Who are these girls? Why are they here? It didn’t take too long before they started to be engaged with the activity. We sat in a circle, introducing ourselves and asking them questions. These children are brilliant and they came up with very smart answers. We showed them two short videos and explain them what being a migrant means and how important it is to be nice and welcoming especially with people who have suffered a lot in their past. The activity was great and the next Mondays they were waiving at us in the corridors and waiting for us.

CVS-Bulgaria believes that our Tolerance project needs to reach other schools and involve as much young people as possible. We hope that our project will continue to be a success. As someone once said: “Peace begins with tolerance and respect for everybody”.

Happy International Tolerance Day!

Sorry, the comment form is closed at this time.